Skip to content
.: Transporti
Transporti në komunën e Gostivarit PDF Printoje Shpërndaje me Postë Elektronike

Komunikimet e jashtme (trafiku)    
Nga sistemi i trafikut të jashtëm në komunën e Gostivarit kemi rrugë të klasës së parë, të dytë, të tretë dhe të katërt. Rruga kryesore M-4, Shkup – Ohër, është kurrizi i sistemit të trafikut të komunës sonë, dhe në të njejtën kohë e tërë Maqedonisë Perëndimore. Kjo autostradë është e lidhur me rrugët e rendit të dytë: Gostivar – Gradec; Gostivar - Sërmnovë; Gostivar - Çegran, dhe rrugët që dërgojnë kah të gjitha vendet provinciale të komunës të Gostivarit dhe rrugë të tjera të klasit të katërt.

Trafiku i mbrendshëm (intern)      
Klasifikimi themelor i rrjetit të rrugëve është në rrjetin primar dhe sekondar. Por, duke u bazuar në kushtet egzistuese të rrugëve në vështirë se mund të bëjmë një klasifikim të qartë funksional. Rrjeti primar përbëhet prej rrugëve të qytetit, rrugëve kryesore, shërbimeve si edhe rruget e vendbanimeve, ndërsa rrjeti sekondar janë qasjet (kalimet) për auto-kalimtarët dhe vendparkimet.
Rrjeti i mbrendshëm i trafikut duhet që të përmbajë hierarkinë e urdhërave që rrjedhin prej referencave gjatë planifikimit, me emrat e rrugëve të cilët janë përmendur më lartë: rrugët kryesore, grumbullimi, shërbimet, rrugët e vendbanimeve, rrugët e kalimtarëve pranë shkollave, rrugicat dhe vendet për parkim.
Shuma e përgjithshme e sipërfaqes të rrjetit të mbrendshëm të trafikut është 7.9 ha, vendet për parkim 1.32 ha dhe rrugët afruese 0.37 ha ose në përgjithsi 9.59 ha, që domethënë 20.76% të të gjithë zonës së urbanizuar.

Trafiku hekurudhor

Lidhur me trafikun hekurudhor mbetet të theksohet definicioni që rrjedh prej Planit Hapësinor të Republikës së Maqedonisë për hekurudhat me destinacion normal hekurudhor Kërçovë – Ohër, që deri më tani funksionon vetëm prej Shkup – Tetovë – Gostivar – Kërçovë. Nga aspekti i hekurudhave industriale, është e planifikuar të zhvendoset hekurudha egzistuese e cila kalon nëpër pjesën urbane të qytetit.

Trafiku me autobusa  (trafiku urban, ndër-urban, numri i automjeteve, kushtet e tyre)
Transportimi me autobusa prej Gostivarit dhe për në Gostivar po rrjedh sipas kategorive vijuese: transporti komunal , trasnporti ndërkomunal dhe transporti ndërkombëtar. 

 - Transporti linjor komunal
Transporti linjor komunal në Gostivar është i organizuar nga SH.A.”ZHAS-BUS”-Gostivar dhe nga më shumë transportues privat me minibus. Transporti linjor komunal është i ndarë në katër linja dhe atë: linja veri-lindore, veriperendimore, juglindore dhe jugperendimore, me çka vërehet se është siguruar treansport për të gjithë qytetarët e vendbanimeve që gravitojnë në territorin e Komunës së Gostivarit. Në tabelën vijuese do të paraqitet rendi i udhëtimit dhe linjat e regullta të transportit komunal:
 
 
Gostivar – Çegran
Prej 06:00-21:00 çdo 15 minuta   
Gostivar – Vrapçisht Prej 06:00-20:45 çdo 15 minuta  
Gostivar – Reçan Prej 05:45-21:15 çdo 30 minuta 
Gostivar – Vërtok Prej 06:00-20:45 çdo 30 minuta 
Gostivar – Simnicë Prej 06:00-15:45 tre nisje në ditë
Gostivar - Sërmnovë Prej 05:45-19:30 çdo 30 minuta

 - Transporti linjor ndërkomunal

Transporti linjor ndërkomunal është i mbuluar nga disa ndërmarrje si: Durmo Tours, SH.A.”ZHAS-BUS”, Nasir Tours etj. të cilat ndërmarje mbajnë linja të regullta në destinacionet vijuese.
Për më shumë informata dhe për çdo ndryshim të mundshëm të orarit dhe relacioneve ju lutemi kontaktoni kompanitë përkatëse nëpërmjet telefonit ose e-mail adresave për kontakt.

Durmo Tours DOO.
Dimitar Vllahov nn
Gostivar, 1230

Tel/Fax: +389 42 217 370
Mob:+389 70 215 507

Bus Telehones:

+38972 542 596
+389 72 542 597
 http://durmotours.com
Kjo adresë e-maili është e mbrojtur nga spam bots, duhet të aktivizoni javascript për ta parë atë

Relacioni
 Orari i nisjes
 Gostivar-Shkup  06:15 07:00
10:00
11:00
13:30
14:30
17:00
18:00
 Shkup-Gostivar  08:00 09:00
11:45
12:45
15:15
16:15
19:00
20:00
Të shtunave, të dielave si dhe  gjatë festave fetare dhe shtetërore linja do të trafikojë me sa vijon:
nga Gostivari në ora 07:00, 11:00 dhe 17:00 ndërsa nga Shkupi në ora 09:00, 12:45 dhe 19:00Zhas Bus
Kontakt 042-217-344 

Relacioni
Ora e nisjes
                
Gostivar - Shkup  05:30 06:30
07:30
09:00
10:30
12:00
13:00
14:15
15:30
17:00
19:45
           
Shkup - Gostivar  07:00 09:30
10:30
12:00
13:30
14:30
15:30
17:15
18:00
19:30
21:30
           
Gostivar - Tetovë 05:15
06:20
06:35
07:30
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:20
11:30
12:50
13:00
14:45
16:00
17:30
19:15
Tetovë - Gostivar  06:00 07:40
08:10
09:10
09:40
10:40
12:10
12:15
12:25
14:00
14:10
14:15
15:30
16:40
18:10
20:00
 
Gostivar - Dibër  07:30 15:15
                             
Dibër - Gostivar  11:00 17:30                              
Gostivar - Beograd  07:00 19:30
                             
Beograd - Gostivar 11:00
23:00
                             


- Transporti linjor ndërkombëtar
Transportuesit publik të Gostivarit mbajnë gjithsejt 12 linja të regullta ndërkombëtare të cilat do të paraqiten në tabelat vijuese:
»këta destinacione janë të mbuluara nga SH.A.”ZHAS-BUS”-Gostivar
Gostivar – Beograd
19:30 çdo të premte
Gostivar – Sofje 07:00 ditën e ardhshme 19:30
Destinacion Gostivar - Prishtinë, i mbuluar nga Durmo Tours:
Gostivar - Prishtinë  07:00 çdo ditë
Destinacionet ndërkombëtare më poshtë mbahen nga agjensitë turistike në vijim:

Për më shumë informata dhe për çdo ndryshim të mundshëm të orarit dhe relacioneve ju lutemi kontaktoni agjencionet turistike përkatëse nëpërmjet telefonit ose e-mail adresave për kontakt.

“Durmo Tours” - 042 217 370
 http://www.durmotours.com
Kjo adresë e-maili është e mbrojtur nga spam bots, duhet të aktivizoni javascript për ta parë atë Kjo adresë e-maili është e mbrojtur nga spam bots, duhet të aktivizoni javascript për ta parë atë

“Xhezo Tours” - 042 214 065 / 215 065

“Europe Turist” - 042 214 065 / 215 065
 http://www.europeturist.com.mk
Kjo adresë e-maili është e mbrojtur nga spam bots, duhet të aktivizoni javascript për ta parë atë Kjo adresë e-maili është e mbrojtur nga spam bots, duhet të aktivizoni javascript për ta parë atë
Kjo adresë e-maili është e mbrojtur nga spam bots, duhet të aktivizoni javascript për ta parë atë Kjo adresë e-maili është e mbrojtur nga spam bots, duhet të aktivizoni javascript për ta parë atë

“Habib Tours” - 042 213 481

“Nasir Tours” - 042 218 007 / 217 008
 http://www.nasirtours.de
Kjo adresë e-maili është e mbrojtur nga spam bots, duhet të aktivizoni javascript për ta parë atë Kjo adresë e-maili është e mbrojtur nga spam bots, duhet të aktivizoni javascript për ta parë atë

“Alpar”
- 042 214 065 / 215 065

Gostivar – Vienë
07:00 çdo të diel
Gostivar – Linc 06:00 çdo të diel
Gostivar – Dizeldorf      
09:00 çdo të shtunë
Gostivar – Hamburg 09:00 çdo të shtunë
Gostivar – Romë 09:00 çdo të shtunë
Gostivar – Zagreb 19:00 çdo ditë
Gostivar – Tiranë 10:00 ; 19:00 çdo ditë    
Gostivar – Stamboll 15:30 çdo ditë
Gostivar – Stamboll 15:30 çdo ditë

    
 

e-Leje Ndërtimi

elejesq

eRegullativa

eRegullativa

e-Tatime

e-tatime-online

Maps

maps-small

Aktuale

h-n-b-7

multiculturalism

furnizime-publike

 npkomunaleclink-t

Për qytetarët me pengesa

Bejtyl Lushi, Visar Rustemi, Bekim Neziri
042 218 167
Persona për komunikim me qytetarët te cilët kanë ndonjë shkallë pengese me qëllim të ofrimit të ndihmës

Elaborat ekologjik

Studimi për vlerësimin e ndikimit ndaj mjedisin jetësor të projektit për sistemin e gazsjellësit Nacional në Maqedoni, krahu Shkup-Gostivar-Kërçovë
 

Statistika

Members : 3
Përmbajtje : 1095
Content View Hits : 2682218