Skip to content
.: NP Rinia
NP Rinia PDF Printoje Shpërndaje me Postë Elektronike

Ndërmarrja Publike për Ekonomizim me Objektet Sportive “RINIA” - Gostivar

Dispozitat e përgjithshme

NPEOS “RINIA” ka cilësinë e personit juridik.

Selia e Ndërrmarjes është në Gostivar në hapësirën e Sallës Sportive “RINIA” nga hyrja lindje 1 në kat të dytë.
rr. B.Gjinoski p.n.
Kontakt tel: 042 215 656

e-mail: Kjo adresë e-maili është e mbrojtur nga spam bots, duhet të aktivizoni javascript për ta parë atë

Veprimtaria

  • Aktivitete rekreative, sportive, kulturore dhe zbavitëse;
  • Aktivitete sportive;
  • Aktivitete rekreative;
  • Aktivitete kulturore dhe zbavitëse;
  • Aktivitete tjera;

Ndërmarrja mund të kryej edhe edhe veprimtari tjera të përcaktuara me Statutin e saj. Për të gjithë aktivitetet Ndërmarja është e obliguar që të organizojë dhe të udhëheq evidencë, të organizojë dhe të udhëheq evidencë të veçantë kontabiliteti për paraqitjen e rezultateve nga puna.


Organet e Ndërmarrjes

Organet drejtuese të ndërmarrjes janë: Këshilli drejtues, Këshilli për kontrollën e punës materialo-finansiare dhe drejtori.

Këshilli drejtues i Ndërrmarrjes Publike përbëhet prej 7 anëtarësh të cilët i emëron themeluesi, prej të cilëve 5 anëtar nga vet themeluesi ndërsa dy veta nga të punësuar në Ndërrmarrjen. Këshilli për punën materialo-finansiare përbëhet prej 5 anëtarësh e të cilët i emëron themeluesi.

Personi përgjegjës për përfaqësimin e Ndërrmarrjes Publike është drejtori të cilin e zgjedh Kryetari i Komunës së Gostivarit nëpërmjet konkursit publik.

 

e-Leje Ndërtimi

elejesq

eRegullativa

eRegullativa

e-Tatime

e-tatime-online

Maps

maps-small

Aktuale

h-n-b-7

multiculturalism

furnizime-publike

 npkomunaleclink-t

Për qytetarët me pengesa

Bejtyl Lushi, Visar Rustemi, Bekim Neziri
042 218 167
Persona për komunikim me qytetarët te cilët kanë ndonjë shkallë pengese me qëllim të ofrimit të ndihmës

Elaborat ekologjik

Studimi për vlerësimin e ndikimit ndaj mjedisin jetësor të projektit për sistemin e gazsjellësit Nacional në Maqedoni, krahu Shkup-Gostivar-Kërçovë
 

Statistika

Members : 3
Përmbajtje : 1095
Content View Hits : 2522728