Skip to content
.: Demografia
Demografia PDF Printoje Shpërndaje me Postë Elektronike


Numri i popullsisë sipas PËRKATËSISË NACIONALE - Regjistrimi i vitit 2002

Nacionaliteti Numri Përqindja
Shqiptarë 54.038 66,60 %
Maqedonas 15.877 19,50 %
Turq 7.991 9,80 %
Romë 2.237 3,80 %
Vlleh 15 0,01 %
Serbë 160 0,19 %
Boshnjakë 39 0,04 %
Të tjerë 685 0,84 %
Gjithsejt 81.042 100,00 %

 

Numri i popullsisë sipas GJINISË - Regjistrimi i vitit 2002

Gjinia  Numri
Meshkuj 40.507
Femra 40.535
Gjithsejt 81.042


Të dhënat janë marë nga Byroja Shtetërore për Statistik www.stat.gov.mk

 

e-Leje Ndërtimi

elejesq

eRegullativa

eRegullativa

e-Tatime

e-tatime-online

Maps

maps-small

Aktuale

h-n-b-7

multiculturalism

furnizime-publike

 npkomunaleclink-t

Për qytetarët me pengesa

Bejtyl Lushi, Visar Rustemi, Bekim Neziri
042 218 167
Persona për komunikim me qytetarët te cilët kanë ndonjë shkallë pengese me qëllim të ofrimit të ndihmës

Elaborat ekologjik

Studimi për vlerësimin e ndikimit ndaj mjedisin jetësor të projektit për sistemin e gazsjellësit Nacional në Maqedoni, krahu Shkup-Gostivar-Kërçovë
 

Statistika

Members : 3
Përmbajtje : 1095
Content View Hits : 2522659